top of page

ARCHIEF en ONDERZOEK

Het museumdepot bevat een schat aan gegevens over onze regimentsgeschiedenis, vanaf de oprichting in 1829 tot aan de huidige periode. Door middel van digitalisering worden delen ervan ontsloten voor het publiek en wetenschappelijk onderzoek.

Uniformen in depot
Digitaal registreren van museale objecten
Historisch onderzoek in studieruimte
Bibliotheek. Vaderlandsche Historie van Wagenaar
Archiefonderzoek
de jager 1e Bataljon Regiment Jagers OVW_Nederlands Indië
Conserveren historische uniformen
Digitaliseren films en foto's
Een kleurrijk Priesterleven_Indiëdagboek J.R. Engelen_aalmoezenier Jagers
Uniformpetten in depot
Archiveren documenten
Sponeck_papieren
Filmen ceremoniële bijeenkomsten

Het archief is een belangrijke bron voor historisch onderzoek. Alle museale objecten zijn digitaal geregistreerd en beschreven. Het omvangrijke papieren archief wordt momenteel gedigitaliseerd voor historisch onderzoek. Het bevat interessant materiaal, van officiële documenten, tot bescheiden van herdenkingen of jubilea, gevechtsverslagen en een keur aan egodocumenten. Ook de beroemde ‘Sponeck-papieren’ uit de Slag om de Residentie in de meidagen 1940 bevinden zich in ons archief.

Ook het foto- en filmarchief ondergaat een digitalisatieslag. Het museum bezit onder andere duizenden foto’s van de inzet van onze Indiëbataljons in de periode 1945-1949 en tal van foto-albums die een boeiend beeld geven van het regiments- en familieleven van militairen door de tijd heen. 

Niet alle materiaal is voor derden toegankelijk. Veel bescheiden zijn persoonlijk of met een bepaalde opdracht aan het museum overgedragen. Daarover zijn schriftelijke afspraken gemaakt met de schenkers.

Onze aan het museum verbonden historici doen onderzoek in het archief ten behoeve van eigen publicaties of ter ondersteuning van publicaties van derden. Families die onderzoek doen naar de eigen familiegeschiedenis in relatie tot het regiment worden waar mogelijk ondersteund. 

Onderzoek door derden is mogelijk op basis van toestemming van de conservator. Een aanvraag begint met een schriftelijk onderbouwde onderzoeksvraag. Een vraag kan worden gegund of geweigerd. Professionaliteit staat hierbij voorop naast discipline en respect voor historisch onderzoek conform vigerende academische normen.

Bezoekers krijgen inzicht in het archiefmateriaal in onze studiekamer. Het archief zelf bevindt zich een afgesloten ruimte.  Zorgvuldigheid is de sleutel tot ontsluiting van het archief.

Voor meer informatie, neem contact op met de conservator: info@museumggj.nl 

bottom of page